GG 비 프린트 카드 케이스/카드지갑 2종[국내]

판매가 회원 공개

 

 

 


카카오 채널 추가후

무통장 입금

 

(무료배송)

 

□G.UCCI 비 프린트 카드 케이스 2종□

 

벌 심볼: 1970년대  레디-투-웨어에서

처음 선보인 아카이브 코드.

친환경 소재인 GG 수프림 캔버스와

비 프린트로 제작한 슬림 카드 케이스.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

-세로형-

 

 

 

 

 


 

10  * 7 CM

(측정방법에 따라 ±1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다)

 


 

 

 

더스트,박스 풀구성

 


 

 


 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img